Fouten uit het verleden

Geven nog geen garantie voor de toekomst
Zoals mag blijken uit de afgelopen politieke periode
Waarin de samenleving en de politiek niet alleen een enorme ruk naar rechts maakten
En de polarisatie een dieptepunt bereikte
Maar ook een gigantische stap achteruit  gedaan werd in de geschiedenis
En de ontwikkeling van de mensheid
Waarbij macht en rijkdom beschermd worden
En armoe en ziekte bestraft zullen gaan worden
Wederinvoering van de charitas zal leiden tot een betere arbeidsmoraal
En wie niet werken kan
Zal het moeten voelen
Wie niet genoeg heeft aan de bedeling
Zal het loodje leggen
En daarmee de samenleving een dienst bewijzen
Een laatste dienst
En hiermee zal de samenleving ontlast worden
Alsmede de gezondheidszorg
Die voorbehouden zal zijn aan de betaalkrachtigen
En hen die zich vrijwillig ter beschikking stellen
Van de wetenschap
Of de regering
Anders dan proefkonijnen zullen zij in staat gesteld worden
In hun natuurlijke habitat te vegeteren
Tot van hoger hand anders wordt beschikt
Waarbij aangetekend dat het absoluut verboden zal zijn de hand aan zichzelf te slaan
En het strafbaar wordt zich van enig handwerk
Ter eigen bevrediging te bedienen
Hetgeen voorbehouden wordt aan hen met een kerkelijke funktie
Ten einde zich niet van vreemde handen te hoeven bedienen
Noch bediend te hoeven worden
Zulks als in het verleden geleid heeft tot enige stafzaken
Waarbij aangetekend dat het handteren van de roede
Bij de bestraffing en of beteugeling van al dan niet onhandelbare kinderen wel weer wordt toegestaan in beperkte kring
Als ook in huiselijke omgeving
Waar ook een beperkte tuchtiging ter onderwerping van afvalligen
En opstandige pubers en vrouwen
Weer heringevoerd gaat worden
Mits een en ander niet leid tot verhoogde lasten middels toenemende medische zorg
Voor de samenleving als geheel
Maar het beginsel van zachte heelmeester maken stinkende wonden
Wordt ook in de ouderen en gehandicapten zorg
Wederom toegepast
En ook als het gaat om toegepaste heropvoeding
En zal ook in de gezinszorg
Zijn tol eisen
Waarbij alleen tweeverdieners met beiden een bovenmodaal inkomen
Gespaard zullen worden
Omdat slechts zij in staat geacht worden
Te sparen
En daarmee de in het slob geraakte economie
Met name te weten de in het verleden inadequate banken
Een hernieuwde impuls te geven
En zal ter bescherming van de nieuwe orde
De dienstplicht heringevoerd worden
Opdat bij toekomstige dubieuze conflicten in m.n. derde wereldlanden
Waar niet met name te noemen religies beleden worden
Een voorbeeldige troepenmacht ingezet zal kunnen worden
Die enerzijds vervangbaar is in alle opzichten
En voorts gemist kan worden als kiespijn
In onze kieskeurige samenleving
Waarbij aangetekend dat kiezen in de toekomst onderhevig zal zijn aan strengere staatscontrole
En indien nodig van overheidswege gecorrigeerd zal gaan worden
En vrijheid van meningsuiting uiteraard het hoogste goed blijft
Mits deze mening de standpunten van de zittende regering
En gedoogsteuners onderschrijft
Verder zal als blijk van goede wil aan alle uitkeringsgerechtigden
Een korting worden opgelegd
Die slechts bedoeld is als een goedwillende aanmoediging
Om zelf werk te vinden
Waar het niet is
En wij het niet voor u kunnen maken
Met daarbij als blijk van goede wil
Het uitdelen
Aan hen die welwillend
En goedschiks
Dan wel kwaadschiks
Aan deze maatregel hun goedkeuring verlenen
En ook als compensatie van verloren koopkracht
Ter beschikking gesteld zullen worden
Twee zwarte spijkerbroeken
En twee rode overhemden
Alsmede een kortingsbon
Voor de verplicht te dragen zwart lederen schoenen en riem
Waarin voorzien zal worden door de aan de firma staat gelieerde groothandel
In populistische kledij en uitspraken
En waarvoor verantwoordelijk zal zijn de nieuw aan te stellen minister van propaganda
Die als minister van integratie en veiligheid
Tevens zal gaan over de uitzetting van vreemdelingen
En anderszins verdacht gemaakte bevolkingsgroepen
En die bij monde van volmacht
Het recht krijgt dit in eigen hand te nemen
Of te geven in handen van
Daartoe door hemzelf ingestelde
Ambtenaren
Al dan niet in functie
In dienst van de overheid
Zal dienstbaar gemaakt worden een ieder
Die met terugwerkende kracht
Kritiek heeft
Of ooit heeft geleverd
Op onze democratisch gekozen leiders
Waarbij met name gebruik zal worden gemaakt van internetbronnen
Alsmede bewaarde beveiligingsbeelden
En oude politiedossiers
Die nog niet over straat zijn geweest
Hiertoe zullen ambtenaren met speciale opsporingsbevoegdheden
Opgeleid worden
Tot blinde volgers van de totalitaire staatsdoctrine
Welke zijn weerspiegeling zal krijgen in het buitenlands beleid
Waarbij aangetekend dat ontwikkelingssamenwerking kosteloos blijft bestaan
En dat daarin geïnvesteerde kosten
Na terugvordering
Deels ten goede zullen komen
Van projecten
In gebieden die het echt nodig hebben
En die bereid zijn onze behoeften
Naar daadkracht en aanwezige grondstoffen
Te bevredigen
Alsook ons beleid ondersteunen
En zich wensen te bekeren tot het nieuwe kapitalistisch hervormde stelsel
Zonder verplichting de eigen identiteit op te geven
Hetgeen evenzo geld voor de eigen burgers
Zolang ze zich houden aan de geldende normen en waarden
Zoals voorgeschreven door vertegenwoordigers van het christelijke geloof en de regering
Die zich verder in zal zetten voor de bevordering van de betrekkingen met andere kapitalistische grootmachten
En daarbij kontkruiperij en stekende bevedering
Niet uitsluit
Met de aantekening dat gelden hiervoor vrijgemaakt worden door kortingen op alle uitkeringen inclusief aow en wao
Met aan de voedselbanken het verzoek
Te voorzien in de dagelijkse behoefte van hen die lijden onder voornoemde maatregelen
En de verstrekking van een droog brood
Niet verder dan drie weken over houdbaarheids datum
Aan alle hulpbehoevende ouderen
Waarbij dient te worden opgemerkt dat men in zorginstellingen en ouderenvoorzieningen wel met een plak minder kan volstaan
Daar droog brood toch moeilijk te verteren
En weg te krijgen is
Alsmede de nuttigers hiervan
Waarvan akte
Zoals evenzo een akte van goedkeuring zal worden opgesteld voor burgers van niet nationale komaf
Welke ook etnisch geregistreerd zullen worden
Door het ministerie van integratie en veiligheid
Opdat zij
Indien van toepassing
Na registratie aangespoord worden tot het herkenbaar dragen van enig nader omschreven kenmerk
Ter identificatie
Van hun afkomst
Dan wel vermeende afkomst
En religie
Dan wel levensovertuiging
Te denken hierbij val aan niet stigmatiserende symbolen
Als een rondje voor roma en andere zigeuners
Een half rondje voor moslims
En een vierkantje voor andere allochtonen
Waarbij aangetekend dient te worden dat voorgenomen registratie niet op basis van geloof zal geschieden
Daar het beginsel van godsdienstvrijheid gehandhaafd blijft voor de christelijke volgers in ons land
En dat ook onderscheid op basis van ras, sexe of sexuele geaardheid, voor zover van toepassing
Niet zal lijden tot discriminatie van gehele bevolkingsgroepen
Of individuen
Mits goed aangepast
En er geen openlijke uitingen plaatsvinden van de aan hen toegeschreven vooroordelen
Zoals vastgelegd in het omgekeerde positieve discriminatie wetsvoorstel van het ministerie van binnenlandse zaken
Waarbij in acht dient genomen te worden dat niemand uitgesloten kan worden uit deze samenleving, noch van enige functie
door positieve discriminatie ten aanzien van substantiële minderheidsgroepen binnen diezelfde samenleving
en derhalve minderheidsgroepen en vrouwen niet langer voorgetrokken of positief gediscrimineerd kunnen worden
noch enige achterstandsgroep voorgetrokken kan worden
hetgeen voorbehouden zal zijn aan de heersende klasse
Conform de wensen van een niet onaanzienlijk deel van deze samenleving
Kortom laten we niet op de zaken vooruitlopen en de toekomst positief tegemoet treden,
Er valt nog genoeg af te geven op werkonwillige kunstenmakers en andere culturele wanpresterenden die gezamenlijk toch goed zijn voor een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van het begrotingstekort door het inleveren van bestaande subsidies en uitkeringsregelingen
En dat dit ongetwijfeld zal lijden tot een afname van kritische en negatieve geluiden uit de samenleving
Met name uit de hoek van de geëngageerde maatschappijkritische populatie
Die zich weigert te conformeren aan de populistische orde
De grijze massa die niet doorheeft dat echte kunst er is voor de mensch
Die het kan betalen
En dat voor het overige volk kunst van de nieuwe orde op een betaalbaar niveau zal worden aangeboden door de bekende winkelketens
Dit ter stimulering van de eenheid onder de bevolking
Waarbij ieder het recht heeft hetzelfde kunstwerk in huis te hebben
Als elk ander
Derhalve zal dan ook een subsidie worden verstrekt aan die bedrijven
Die het mogelijk maken dat ieder
Hetzelfde kunstwerk aan muur kan hangen
Als de buren
En zelfs de meer welgestelden
Voor zover zij geen gebruik maken van de diensten van een beperkte groep geselecteerde kunstenaars
Naast deze subsidie zal ook de ikeaprijs ingesteld worden voor de meest kleurloze kunstuiting ten bate van het algemeen nut en het bedrijf in het bijzonder en zal jaarlijks worden uitgereikt door de minister van cultuur 
Welke zal worden ingelijfd bij het ministerie van integratie
Daar voormalige onaangepaste kunstenaars geherintegreerd dienen te worden in onze nieuwe maatschappelijke orde
En zullen moeten werken voor hun
Te lang van overheidswege gesubsidieerde dure linkse hobby’s.
 
 
 http://goedmisonline.nl/wegbezuinigd/

Reageer op dit bericht